HomeBaş səhifəyə AZ  RU  EN
About Us Services Projects Partners Carrer Contacts
IV. MARKETİNQ VƏ İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR

TƏDQİQATLAR

 • Bazarlar
 • Tədqiqat obyekti
 • Tədqiqat metodları:
 • Kəmiyyət tədqiqatları
 • Keyfiyyət tədqiqatları
KONSALTİNQ
 • Marketinq planının hazırlanması
 • Bazarda inkişafda olan kompaniyalara konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi
 • Təşkilatlara kompleks reklam-məlumat xidmətlərinin göstərilməsi
REKLAM
 • Hədəf kontakt auditoriyalarının təyini
 • Hədəf qrupunun istəklərinin təhlili
 • Reklam məlumatının optimal yayım kanallarının müəyyən edilməsi
 • Reklam məlumatının və reklam formalarının sınaqdan keçirilməsi
 • Reklam kampaniyasının strateji və taktiki planının hazırlanması
 • Reklam planının hazırlanması və reklamın stilistikası
 • Reklam formalarının original-maketlərinin hazırlanması
 • Effektiv reklam kampaniyasının dövri kontrolu
İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR
 • Təşkilatların əmtəə və xidmətlərinin irəliləyişi məqsədilə PR(İƏ)-nin təşkili
 • PR(İƏ)-kampaniyasının strategiyasının yaradılması
 • İmicin yaradılması
 • PR(İƏ)-kampaniyaların keçirilməsi
 • KİV nümayəndələrilə əlaqələrin yaradılması
 • Tədbirlərin təşkili
 • Hasilat və xidmətlərin irəliləyişilə bağlı işlərin təşkili
 • İnformasiya analitik işləri
 • Mətn və informasiya üzərində işlərin aparılması
 • Tədqiqat işlərinin aparılması
 • “Antikrizis reaksiya” proqramının hazırlanması və tətbiqi
MÜŞTƏRİLƏRLƏ MÜNASİBƏTLƏRİN İDARƏOLUNMASI - MMİ (CRM)
 • Təşkilatın müştəri məlumat bazasının yaradılması və formalaşması
 • Təşkilatın İT-şöbəsinin şəxsi fəaliyyəti nəticəsində və bizim məsləhətçilərin biləvasitə CRM(MMİ) sahəsində iştirakı ilə CRM(MMİ) sisteminin hazırlanması və tətbiqi
 • Sizin biznes-əməliyyatlarınızın xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, CRM(MMİ) sisteminin hazırlanması və tətbiqi
 • Hazır CRM(MMİ) sisteminin tətbiqi, bubnunla bərabər bizim mütəxəssislər tərəfindən seçim məsələsində məsləhətlərin verilməsi və CRM(MMİ) sisteminin tətbiqində köməyin göstərilməsi
MARKETİNQ VƏ SATIŞ
 • Müəssisədə marketinq xidmətinin yaradılması
İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI
 • İdividual dizayna malik veb-sisteminin hazırlanması
 • Domen-adlarının qeydiyyatı və xostinq sifarişı
 • İnternet şəbəkəsində reklam kampaniyalarının işlənilməsi, planlaşdırılması və keçirilməsi
 • Xidmət göstərmə və yeniləşdirmə
 • Ənənəvi biznes üçün internet-qərarlarının hazırlanması

MARKETİNQ TƏTQİQATLARI

TƏTQİQAT OBYEKTİ

 • İstehlakçı
 • Müəssisə
 • Satış kanalları
 • Məhsul
 • Reklam

TƏTQİQAT METODLARI

Keyfiyyət tədqiqatları

 • Fokuslaşdırılmış qrup müsahibəsi (fokus-qrup) (istehlakçılarla (buraya VİP-kateqoriyasına aid olanlarda daxildir), təşkilatların menecerləri, ekspertləri və s.)
 • Hərtərəfli müsahibə
 • Delfi metodu ilə keçirilən ekspert qiymətləndirilməsi
 • Hall-test – qapalı yerdə keçirilən əmtəə (va yaxud reklam materialları) xarakteristikalarının sınaqdan keçirilməsi və satın alma şəraitinin modelləşdirilməsi
 • Home-test –məhsulların ev və onlardan istifadə şəraitində sınaqdan keçirilməsi
 • Product-test – istehlakçılar tərəfindən dad və orqanoleptik xassələrin rəqabətə davam və ya buna bənzər məhsul qruplarında sınaqdan keçirilməsi

Kəmiyyət tətqiqatları

 • Face-to-face müsahibəsi (son istehlakçıların və əhalinin) – yaşayış və satış yerinə əsasən formallaşdırılmış müsahibə, individual və qoşa hərtərəfli müsahibə, telefon müsahibəsi və s.
 • Business-to-business sorğuları (təşkilatların menecerləri, ekspertləri və s.) – şəxsi formallaşdırılmış və hərtərəfli müsahibələr
 • Telefon sorğuları

KONSALTİNQ

Marketinq planının hazırlanması

 • Təşkilatın və onun hasilatının rəqabətə davamlılığının qiymətləndirilməsi
 • Bazarda təşkilatların hasilatlarının yerləşdirilməsi və yerləşdirmə tövsiyələrinin hazırlanması
 • Təşkilatın xarici marketinq mühitinin strateji təhlili və bu mühitin imkanlarının və əsas təhlükələrinin seçilməsi və dərəcələndirilməsi
 • Təşkilatın marketinq sisteminin təhlili (auditi), marketinq xidmətinin (şöbəsinin) fəaliyyətində güclü və zəif tərəflərin üzə çıxarılması
 • Marketinq şöbəsinin restrukturizasiya proqramının hazırlanması (mümkün məqsəd olaraq)
 • Marketinq kompleksinin təhlili, assortiment, qiymət, satış və kommunikasiya sahələrində təkmilləşdirmə istiqamətlərinin müəyyən edilməsi

Təşkilatın kompleks reklam-informasiya xidmətinin təşkili:

 • Hədəf kontakt auditoriyaların təyini
 • Hədəf qrupunun istəklərinin təhlili
 • Reklam kampaniyasının strategiya və taktiki planının hazırlanması
 • Reklam planının hazirlanması və reklamın stilistikası
 • Reklam formalarının original-maketlərinin hazırlanması
 • Reklamın KİV-də yerləşdirilməsi
 • Effektiv reklam kampaniyasının dövrü nəzarəti

Bazarda inkişafda olan kompaniyalara konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi:

 • Təşkilatın hakimiyyətlə qarşılıqlı əlaqələrin təşkili
 • Potensial partnyorlar haqqda informasiyanın toplanılması
 • Xarici investorların axtarışı
 • Birgə layihələrin planlaşdırılması, təşkili və konsaltinq xidmətilə təmin edilməsi
 • Təşkilatın vergi sisteminin və fiskal orqanlarla münasibətlərinin optimallaşdırılması
 • Biznes-layihələrinin iqtisadi ekspertizası
 • Xarici və daxili PR(İƏ)-nin məqsəd və vəzifələrin müəyyən edilməsi, PR(İƏ)-lə bağlı tədbirlərin strateji və taktiki planlarının hazırlanması

REKLAM

Sizin biznesinin inkişaf mərhələsindən və fəaliyyət sahənizdən asılı olamayaraq, sizə gec və ya tez reklam lazım olacaq.

Reklam kampaniyasını necə keçirmək lazımdır ki, sizin pulunuz hədər getməsin, onun faktiki effektliyini necə düzgün hesablamaq, nə tədbirlər görmək lazımdır ki, reklam kampaniyası yalnız xeyir gətirsin və şirkətin imicinə müsbət təsir göstərsin? Maksimal gəlir əldə etmək üçün reklam büdcəsindən necə istifadə etmək, hansı reklam vasitələrini seçmək, reklam materialını aydın və yadda qalımlı etmək – bu suallara cavabı yalnız yuxarıda adı çəkilən əmtəə kateqoriyasının xüsusiyyətlərini və onun potensial istehlakçılarının xarakteristikasını aydın şəkildə anlayan kampaniya cavab verə bilər. Məhz bu kateqoriyaya aid olan KMC sizə aşağıdakı xidmətləri göstərə bilər:

 • Hədəf kontakt auditoriyalarının təyini
 • Hədəf qrupunun istəklərinin təhlili
 • Reklam məlumatının optimal yayim kanallarının müəyyən edilməsi
 • Reklam məlumatının və reklam formalarının sınaqdan keçirilməsi
 • Reklam kampaniyasının strateji və taktiki planının hazırlanması
 • Reklam planının hazırlanması və reklamın stilistikası
 • Reklam formalarının orijinal-maketlərinin hazırlanması
 • Effektiv reklam kampaniyasının dövri nəzarəti

İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR

Hansı təşkilatı təmsil etməyinizdən asılı olmayaraq sizə eyni qaydada pozitiv və görkəmli imic gərəkdir. Məhz bunun üçün kütləvi kommunikasiyalar sahəsində professionalcasına təşkil olunmuş iş və PR(İƏ)-nin yaradılması bu sahədə uğur əldə etmək üçün çox önəmli amillərdən biridir.

Təbii ki, bu iş çətindir, çox zəhmət və diqqət tələb edir və burada səhvə yol verilməməlidir. Amma biz həmişə məsləhət və işlə kömək göstərməyə hazırıq:

Təşkilatın əmtəə və xidmətlərinin irəliləyişi məqsədilə PR(İƏ)-in təşkili

 • Strateji planın yaradılması
 • PR(İƏ)-irəliləyişinin mövcud olan güclü və zəif tərəflərinin tədqiq edilməsi
 • Hasilatın və xidmətlərin düzgün yerləşdirmə strategiyasının hazırlanması
 • İrəliləyişin hədəf auditoriyasının seçimi və təshis edilməsi
 • PR(İƏ)-kampaniyasının metodlarının və texnologiyalarının hazırlanması
 • PR(İƏ)-irəliləyişinin təsirli strategiyasının yaradılması
 • Hasilat və xidmətlə bağlı reklam kampaniyalarının keçirilməsi
 • Korporativ hüquqların müdafiəsi

PR(İƏ)-kampaniyasının strategiyasının yaradılması

 • Kampaniyanın ümumi planının hazırlanması
 • Məlumat səbəblərinin yaradılması
 • Tövsiyyə olunmuş hadisələrinin ssenarisinin yaradılması və həyata keçirilməsi
 • Rabitənin alternativ kanallarının yaradılması
 • Optimal rabitə kanallarının təklifi
 • Kampaniyanın irəliləyişilə bağlı İnternet-şəbəkəsində tövsiyyələrin yaradılması
 • Təşkilat haqqda orijinal məlumat materiallarının hazırlanması və təkmilləşdirilməsi

İmicin yaradılması

 • Hədəf auditoriyalara aid olan qurğular və stereotiplərin təhlili
 • Müştərinin biznes-məqsədlərinin və vəzifələrinin təhlili, təşkilatın missiyasının, reputasiyasının və onun yaranan imicinin arasında olan qarşılıqlı əlaqələrin müəyyən edilməsi
 • İmic yaradan məlumat ideologiyasının tərtib edilməsi
 • Rabitə fəallığının planlaşdırılması

PR(İƏ)-kampaniyalarının keçirilməsi

 • İctimai rəyin öyrənilməsi
 • Hədəf auditoriyaların və məlumatın effektiv yayım kanallarının təyin edilməsi
 • PR(İƏ)-kampaniyanın keçirilməsilə bağlı əsas formaların, metodların və vasitələrin təyin edilməsi
 • PR(İƏ)-kampaniyaların ideologiyasının, planlaşdırılmasının və həyata keçirilməsinin yaradılması
 • Rabitə fəallığının planlaşdırılması

KİV nümayəndələrilə əlaqələrin yaradılması

 • Press-konfransların, briftinqlərin və press-lançların təşkili
 • Press-turların planlaşdırılması, təşkili və müşayiəti
 • Tematik bülletenlərin hazırlanması və yayımı
 • Müsahibələrin təşkili

Tədbirlərin təşkili

 • Gedişat planının təkmilləşdirilməsi
 • Tədbirlərin texniki və inzibati təminatı
 • Tədbir iştirakçılarının dəvəti və müşayiəti
 • Tədbirlərlə bağlı məlumatın hazırlanması və onların KİV vasitəsilə izah edilməsi

Hasilat və xidmətlərin irəliləyişilə bağlı işlərin təşkili

 • İrəliləyiş obyektinin güclü və zəif tərəflərinin təhlili
 • Kompleks yanaşma çərçıvəsində (əmtəə, qiymət, paylama, irəlıləyiş) irəliləyişə dair tövsiyyələrin təkmilləşdirilməsi
 • Reklam kampaniyasının ideologiyasının yaradılması
 • Reklam kampaniyalarının təşkişli və keçirilməsi

İnformasiya analitik işləri

 • Reklam-məlumat kampaniyalarının konsepsiyalarının hazırlanması
 • Bazara yeni ticarət markalarının və malların çıxarılmasına dair proqramların hazırlanması
 • Reklam-məlumat kampaniyasını idarə etmək üçün daxili sənəd paketinin hazırlanması
 • İnformasiya analitik məlumatların hazırlanılması

Mətn və informasiya üzərində işlərin aparılması

 • Müştərinin fəaliyyətində məlumat baxımından cəlbedici sahələrin axtarışı və təhlili
 • KİV təmsilçilərinin professional diqqətinin cəlb edilməsi
 • Materialların KİV-də əks etdirilməsi
 • Məlumat səbəblərinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi
 • Məlumat səbəbinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi (nyusmeykinq)
 • KİV üçün press-relizlərin, press-paketlərin və məlumatın hazırlanması
 • İllik hesabatların mətnlərinin və korporativ bukletlərin hazırlanması
 • Tədbirlərin video- və audio-süjetlər vasitəsilə işıqlandırılması (izah edilməsi)
 • Nitq mətninin, məruzələrin və çıxışların hazırlanması

Tədqiqat işlərinin aparılması

 • Marketinq və sosioloji tədqiqatların keçirilməsi
 • Fokus-qrupların keçirilməsi
 • Dil təhlilinin keçirilməsi (hədəf qrupların dil xüsusiyyətlərini nəzərə almaq imkanını yaradan xüsusi tədqiqatlar)
 • Ekspert sorğularının aparılması

“Antikrizis reaksiya” proqramının hazırlanması və tətbiqi

 • Münaqişənin mahiyyətinin və xüsusiyyətinin müəyyən edilməsi
 • Münaqişənin miqyasının müəyyən edilməsi
 • PR(İƏ)- təsirinin strategiyasının, taktikasının və yollarının hazırlanması
 • Münaqişəli PR(İƏ)-yə xas olan metodikanın tətbiq edilməsi
  • yaranan vəziyyətlərin qeyri-standart həlli
  • PR(İƏ)-təsirinin müxtəlif metod və yollarının uyğunlaşdırılması
  • müasir bazarın dəyişgən şətaitində təşkilatın istiqamətləndirilməsi
  • mümkün təhlükələrin üzə çıxarılması və onların aradan qaldırma üsullarının hazırlanması
  • məlumatın məxfilik dərəcəsinin artırılması
MÜŞTƏRİLƏRLƏ MÜNASİBƏTLƏRİN İDARƏOLUNMASI (MMİ (CRM))

Hal-hazırda KMC-nin yeni CRM(MMİ) texnologiyalarının biznes-proseslərinin hazırlanma sahəsində tətbiq edilməsinə istiqamətləndirilmiş məsləhət xidmətlərini sizə göstərmək imkanı var, bundan əlavə CRM(MMİ) sisteminin əldə olunması və qurulmasında da sizə komək göstərə bilər.

CRM(MMİ) təşkilat daxilində marketinq fəaliiyətinin bütün elementlərin biznes-dövrünün müxtəlif etaplarında (marketinqdən tutmuş satış və servis xidmətinədək) olan müştəri və partnyorlarla qarşılıqlı əlaqə yaradan effektiv bir vasitədir. Müvəffəqiyyətli biznesin əsas aspekti qazanclı müştərilərin cəlb etmə və saxlama imkanıdır. Dəqiq və vaxtında olan qərarları qəbul etmək üçün müştərilər və daxili biznes-proseslər haqqda məlumatın düzgün istifadə etmək bacarığına malik olmaq gərəkdir. CRM(MMİ) sifarişçilə ən rahat rabitə kanalları vasittəsilə əlaqə yaratmaq imkanına malikdir. Və nahayət, CRM(MMİ) kompaniyaya marketinqin, satışın və İnternet sahəsində xidmətlərin standart modellərinin inkişafına imkan yaradmaqla potensial müştərilərin sayının və xidmət sahəsinin keyfiyyətinin artmasını təmin edir.

Ən yeni informasiya CRM(MMİ) texnologiyalarına uyğunlaşdırma məqsədilə bizim mütəxəssislər sizin biznes-proseslərinizin və müştəri bazanızının hərtərəfli kompleks təhlilini keçirəcəklər, CRM(MMİ) sisteminin seçimində sizə kömək göstərəcəklər, sizin təşkilatın öz müştərilərilə əlaqələrin idarə etmə sisteminin tətbiqi və hazırlanması üçün praktiki plan hazırlayacaqlar.

Sizin biznes-proseslərinin və müştəri bazanızın təhlilinin nəticəsindən asılı olaraq, sizin təşkilatın fəalliyyətinə uyğun CRM(MMİ) konsepsiyasının mümkün tətbiq variantlarından biri sizə təklif olunacaq.

 • təşkilatın müştərilərin məlumat bazasının hazırlanması və formalaşması
 • kompaniyanızın İT-şöbəsi və bizim CRM(MMİ) sahəsində ixtisaslaşmış məsləhətçilərin iştirakı ilə CRM(MMİ) sisteminin hazırlanması və tətbiqi
 • sizin biznes-proseslərinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, bizim mütəxəssislər tərəfindən CRM(MMİ) sisteminin hazırlanması və tətbiqi
 • hazır CRM(MMİ) sisteminin tətbiqi, bu halda da bizim mütəxəssislər CRM(MMİ) sisteminin seçim və tətbiqi məsələlərində də məsləhət xidmətləri göstərir

MARKETİNQ VƏ SATIŞ

Müəssisədə marketinq ximətinin yaradılması

 • Marketinq şöbəsinin yenidən yaradılması
 • Marketinq şöbəsinin iş fəliyyətinin optimizasiyası
 • Marketinq şöbəsinin satış və başqa struktur şöbələrilə qarşılıqlı münasibətlərinin yaxşılaşdırılması
 • Marketoloqların seçimində köməyin göstərilməsi
 • Şöbə və vəzifə instruksiyalarına dair əsasnamənin hazırlanması
 • Marketinq şöbəsinin yaradılmasının müşayiəti

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI

Bu gün hər bir təşkilatın uğuru onun imicindən asılı olur. Korporativ veb-saytın mövcudluğu kompaniyanın davamlılığının və gələcək perspektivinin meyarıdır. Təşkilatın veb-saytı onun iş partnyorlarına və müştərilərinə həftənin 7 günü ətraflı məlumat təqdim edən, gün ərzində 24 saat açıq olan ofisə bənzərdir. Internetin geniş imkanları sayəsində veb-sayt bugünlərdə güclü bir marketinq vasitəsinə çevriilib. Sizin təşkilatınızın İnternetdə mütəmmadi reklam olunması, Azərbaycanda artımda olan “qlobal kompüter şəbəkəsi”ndən istifadəçilərə aid olan çoxlu sayda potensial partnyor və müştərilərin cəlb edilməsinə kömək edir. İnternetin əsas üstünlüklərindən biri informasiya yayımında heç bir maneənin olmamasıdır. Saytın ingilis verisyası sizin təşkilatın qısa müddətdə “beynəlxalq səviyyəyə” qalxma və xaricdən müştəri cəlb etmə imkanları yaradacaq.

Veb-sistemin hazırlanması dünya standartlarına (İSO-9001 - keyfiyyəti idarəetmə sistemi, İSO-12207 - proqram məhsulunun həyati dövrünün, İSO-15504 – proqram məhsulunun hazırlanma prosesinin attestasiyası) uyğun və işin tamamilə sifarişçinin nəzarəti altında aparılmasını təmin edən, eləcə də sistemin yaradılması üçün ətraflı hesabat və sənədləşdirməni təqdim etməyə imkan verən Rational Unified Process layihəsinin icrası metodologiyası əsasında həyata keçirilir.

Biz məmnuniyyətlə sizin beynəlxalq şəbəkədə irəliləyiş məqsədilə sizə aşağıda göstərilən istiqamətlərdə xidmət göstərməklə kömək edə bilərik:

ƏNƏNƏVİ BİZNES ÜÇÜN İNTERNET-QƏRARLARININ HAZIRLANMASI

Real biznesdə İnternetdən səmərəli istifadə etmə üçün bir neçə üsul mövcuddur. Ilk növbəda bu marketinq və PR(İƏ)-dir.

İnternetdən marketinq aləti kimi istifadə etmə bizə aşağıda göstərilən imkanları yaradır:

İnternetdən savadlı istifadə təşkilatın bir-birindən uzaq bölmələrinin qarşılıqlı əlaqəsinin təşkilindən tutmuş, müştəri və distribüterlərlə (CRM(MMİ), Distribution Channel Management – Yayım Kanallarının idarəolunması), təchizatçılarla (elektron tenderlər, elektron satınalmalar) işin təşkilinə qədər bir sıra biznes-proseslərini səmərəliləşdirməyə imkan verir. Təchizatçılarla işin təşkilinin zəif qurulması onlar arasında qarşılıqlı əlaqəni zəiflətməklə yanaşı, alış qiymətlərinin nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı düşməsinə təsir göstərə bilər.

İnternet PR(İƏ) (Səhmdarların Əlaqələri) aləti kimi az məsrəflərlə açıq və dinamik inkişaf edən təşkilat simasını saxlamaq üçün də effektivdir. İnternet xüsusilə, böhranPR(İƏ)şəraitində - yerli və ya federal orqanlarla qarşıdurma və s. hallarda ictimaiyyətdə informasiyaya böyük maraq yarandığı, lakin ənənəvi informasiya kanalları bu barədə susduğu, yaxud da operativ olmadığı hallarda faydalıdır.

Marketinq və PR(İƏ)– imkanları və biznes-proseslərin optimallaşdırılması həm kommersiya strukturlarına, həm də dövlət idarələrinə gərək ola bilər. Şəffaf təşkil olunmuş bazarların yaradılmasında internetin imkanları xüsusilə maraqlıdır. Amma internet-qərarlar hüquqi bazanın hazırlanması, reqlamentlər və s. ilə müşayiət olunmalıdır. Belə qərarların sifarişçisi həm infrastruktur təşkilatlar (assosiasiya və s.), həm də dövlət idarəçilik orqanları və Azərbaycandakı islahatları dəstəkləyən xarici maliyyə təşkilatları çıxış edə bilər.

Yuxarıda sadalanan xidmətlərin konkret təşkilatın maraqları çərçivəsində savadlı həyata keçirmə məqsədilə bizim mütəxəssislər aşağıda göstərilənləri etməyə qadirdilər:

Bunları etmək üçün yalnız şirkətin biznesinin xüsusiyyətlərini bilmək azdır. Müxtəlif məsələlərin həlli üçün müasir internet-texnologiyalarıını və onlarından istifadə bacarığının olması, İnternet-qərarlarının qəbul etmə sahəsinin inkişaf tendesiyasını anlamaq və onların hazirlanma və tətbiqində təcrübəyə malik olmaq gərəkdir. Real sektorda bu səviyyəli mütəxəssilərlə hər bir kompaniya öyünə bilməz və hər bir kompaniya onlara yüksək əmək haqqı vermək imkanına malik deyillər.

Təşkilatın İnternet-fəallığının effektiv idarə etmək üçün, bir qayda olaraq onun biznes-proseslərini yenidən qurmaq lazımdır, amma bunu etmək həmişə müəssər olmur və bu səbəbdən İnternet-strategiyasının hazırlanması üçün yeni məsləhətçilərin işə cəlb olunması məqsədəuyğun sayılır.


İstifadəçi:
Parol:

Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər üçün
(qeydiyyat)

ENTER

T: (+ 994 12) 497 89 97
F: (+ 994 12) 497 89 97
E: info@kmc-az.comCopyright 2006 KMC. All rights reserved.